• Uzantılar
  Uzantılar
  Kaydet
 • Kategoriler
  Kategoriler
  Kaydet
 • Satış Tipi
  Satış Tipi
  Kaydet
 • Alan Adı Uzunluğu
  Alan Adı Uzunluğu
  Arası
  Kaydet
 • Fiyat Aralığı
  Fiyat Aralığı
  Arası
  Kaydet
 • Dil
  Dil
  Kaydet
 • Özel Alan Adları
  Özel Alan Adları
  Kaydet
 • Alan Adı Yaşı
  Alan Adı Yaşı
  Arası
  Kaydet
 • Eklenme Tarihi
  Eklenme Tarihi
  Kaydet
 • Teklif Sayısı
  Teklif Sayısı
  Arası
  Kaydet
 • Özel Karakterler
  Özel Karakterler
  Kaydet
 • Güvenli Arama

Kişisel Verilerin Korunmasına Dair Bilgilendirme

"Kişisel Verilerin Korunması Kanunu" hakkında sizleri bilgilendirmek istiyoruz.

AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri ile akdetmiş olduğunuz her türlü sözleşmeler kapsamında AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri’ne bildirdiğiniz ve/veya AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri’nce haricen temin edilen kişisel verileriniz(https://www.alanadlari.com internet sitesi ile ilgili her türlü sözleşme, çerez ve diğer yollarla elde edilen veriler de dahil olmak üzere), 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) uyarınca, AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri’nce “Veri Sorumlusu” sıfatıyla ve aşağıda açıklandığı amaç ve çerçevede işlenebilecektir.

Kişisel Verilerinizin Toplanma Yöntemi: Kişisel verileriniz, www.alanadlari.com internet sitesini ziyaret etme, çerez kullanımı, siteye kayıt olma, internet sitesinin faaliyeti kapsamındaki sözleşmelerde taraf olma, e-posta, sms, telefon görüşmeleri ile ileride iletişime geçebileceği sair kanallar vasıtasıyla temin edilerek ilgili mevzuat uyarınca yasal süreler içerisinde saklanmaktadır.

www.alanadlari.com üzerinde, kullanıcıların arzusuna bağlı olarak kullanıcının kimlik bilgilerini, e-posta adresi, telefon numarası gibi iletişim bilgilerini, internet sitesine konu hizmetlerin ifa edilmesi için gerekli olabilecek ve KVKK ve ilgili tüm mevzuat uyarınca kişisel veri sayılan sair bilgileri toplayabilecektir. Kullanıcı, kendi arzusu doğrultusunda AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri ile paylaşabileceği verilerin işbu Politika’da belirtilen kapsamda, belirtilen amaçlarla işlenmesine açıkça muvafakat etmektedir.

Kişisel Verilerinizin Aktarılması: Kişisel verileriniz, yasal olarak aktarılması gereken idari ve resmi makamlara, hukuki zorunluluklar nedeniyle ve yasal sınırlamalar çerçevesinde bağımsız denetim şirketlerine, mevzuatın izin verdiği hallerde AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri’nce destek hizmeti veya hizmet alınan yurt içi – yurt dışı üçüncü kişilere(bununla sınırlı olmamak üzere mali müşavir ve e-posta altyapı sağlayıcısına), https://www.alanadlari.com internet sitesi üzerinden gerçekleştirilen ve tarafı olduğunuz sözleşmelerin diğer taraf veya taraflarına aktarılabilecektir.

Kişisel Verilerinizin İşlenme Amaçları ve Hukuki Sebepler: Kişisel verileriniz, www.alanadlari.com internet sitesi üzerinde gerçekleşen ticari faaliyetlerde (AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri bu ticari faaliyetlerin bir kısmında aracıdır), internet sitesinin geliştirilmesi, sistem işleyişi ve sair yasal mevzuatlar sebebiyle işlenmektedir.

AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri’nin hizmetlerinin sunulabilmesi, bu konuda talep ettiğiniz/edeceğiniz hizmetlere ilişkin iletişim kurulabilmesi, ayrıca bu konuda izin vermiş olmanız durumunda pazarlama faaliyetlerinde kullanılabilmesi, ürün/hizmet teklifi, AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri’nin ve iştiraklerimizin mevcut veya yeni ürün çalışmaları ve potansiyel müşteri tespiti v.b amaçlarla, alan adı alım-satım aracılık faaliyetleri ile ilişkili olarak işlenmektedir.

Kişisel Verilerin Korunmasına İlişkin Önlemler: AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri, KVKK’nın 12. maddesine uygun olarak, kişisel verilerinizi gizli tutmayı, gizliliğin sağlanması ve güvenliği için gerekli teknik ve idari her türlü tedbiri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri kişisel verileri depolarken güvenlik duvarları ve Güvenli Soket Katmanı (SSL) şifrelemesi gibi genel kabul görmüş güvenlik teknolojisi standartlarını kullanmaktadır. Ayrıca, AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri, kişisel veri barındıran bilişim sistemlerinin yetkisiz erişimlere ve hukuka aykırı veri işlemelere karşı korunmasını sağlamak amacıyla hash, şifreleme, işlem kaydı, erişim yönetimi ve fiziksel güvenlik tedbirleri almaktadır.

AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri’nin, gerekli bilgi güvenliği önlemlerini almasına karşın, internet sitesine ve sisteme yapılan saldırılar sonucunda kişisel verilerin zarar görmesi veya üçüncü kişilerin eline geçmesi durumunda, AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri bu durumu derhal sizlere ve Kişisel Verileri Koruma Kurulu’na bildirir.

KVKK’nın 11. Maddesi Uyarınca Haklarınız: KVKK’nun 11. maddesi kapsamında; kişisel verilerinizin işlenip işlenmediğini öğrenme, işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme, kişisel verilerinizin işlenme amacını ve amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde ve/veya yurt dışında aktarıldığı 3. kişileri öğrenme, kişisel verilerinizin eksik ya da yanlış işlenmişse düzeltilmesini isteme, kişisel verilerinizin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması ve yasal bir engel bulunmaması halinde KVKK’nun 7. Maddesi kapsamında kişisel verilerinizin silinmesi veya anonim hale getirilmesi (kişisel bilgilerinizin silinerek kaydın kişisel veriden bağımsız hale getirilmesi) için talepte bulunma, kişisel verilerinizin düzeltilmesi veya silinmesi/anonim hale getirilmesi hallerinde düzeltme veya silme/anonim hale getirme işlemlerinin kişisel verilerinizin aktarıldığı 3. kişilere bildirilmesini isteme, kişisel verilerinizin münhasıran otomatik sistemler ile analiz edilmesi nedeniyle aleyhinize bir sonucun ortaya çıkması halinde itiraz etme, kişisel verilerinizin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğramanız hâlinde zararın giderilmesini talep etme hakkınız bulunmaktadır.

Çerez (Cookie): İnternet üzerinde Web Sitesi ziyaretiniz sırasında bilgisayarınıza kaydedilen küçük veri dosyaları olarak tanımlanabilecek çerezler kullanılmaktadır. Çerezler, genel olarak web sayfalarının devamlı kullanıcıları tanımasına ve kullanıcıların siteye girişlerini kolaylaştırmasına imkân sağlamak ve sitelerin içeriklerini iyileştirmek ve geliştirmek amacıyla toplu verileri toplamasına ve derlemesine imkân vermek amacıyla kullanıcıların bilgisayarına yollanan ve orada saklanan küçük metin dosyalarıdır.

Web Sitesi’nde kullanılan çerezler kullanıcının kişisel bilgilerini saklamamakta ve ifşa etmemektedir. Ayrıca, çerezler vasıtası ile aktarılan bilgiler, herhangi bir promosyon veya pazarlama amacı için de kullanılmamaktadır. AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri, çerezler aracılığıyla internet sitesinin kullanışlılığını ve etkinliğini arttırmak için internet sitesinin kullanım şekillerini izlemektedir. Çerezler vasıtası ile elde edilen bilgiler üçüncü şahıslara satılmayacak ve/veya paylaşılmayacaktır. Kullanıcı, kullanmakta olduğu internet tarayıcısında gerekli ayarları yaparak daha önceden yüklenmiş çerezleri silebilir, ileride yüklenecek çerezleri engelleyebilir ya da çerezlerin yüklenmeleri esnasında tarayıcının kullanıcıyı uyarmasını sağlayabilir. Ancak, söz konusu çerezlerin internet sitesinin düzgün çalışması ve belli fonksiyonlarını yerine getirebilmesi için gerekli olabileceğini belirtmek isteriz.

ŞİRKET ADI: AlanAdlarıcom Bilgi Teknolojileri
E-posta: destek@alanadlari.com

Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kapsamında verilerinizin nasıl kullanılacağı hakkında bilgi için ziyaret ediniz: Veri Gizliliği

×